Revision history of "Template:BlurLayer/cs"

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:17, 23 February 2017Want (Talk | contribs). . (762 bytes) (+762). . (Created page with "Rozostření (Blur) je grafický efekt, jehož účelem je napodobit u kresby neostrost obrazu, která u fotografie vzniknout několika způsoby: * Jednak tím, jak je postave...")