Revision history of "Category:Fractals/cs"

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.


Languages Language: 

English • čeština

  • (cur | prev) 12:52, 3 March 2017Want (Talk | contribs). . (932 bytes) (+932). . (Created page with "{{Title|Fraktály}} <blockquote>Juliovy a Mandelbrotovy množiny, jsou množiny bodů, které lze počítat do nekonečna, díky tomu tak vznikají krásné a detailní obrá...")